top of page

Disaini- ja sõnumikoda

Igas organisatsioonis tekib aja jooksul edasiviiv küsimus, kuidas saaks veelgi efektiivsemalt töötada ja ressursse suunata.

 

Olenevalt Teie eesmärgist viime läbi kommunikatsiooniauditi, kommunikatsiooniuuringu või rahulolu-uuringu.

 

Kommunikatsiooni-ja rahulolu-uuringu raames loome ankeetküsitluse kvantitatiivsete andmete kogumiseks. Kommunikatsiooniaudit annab süvaintervjuude abil vastuse kvantitatiivsetest uuringutulemustest tekkinud miks-küsimustele.

Kommunikatsiooniaudit ja -uuring aitavad leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Kuidas toimib organisatsiooni infovahetus ja kuidas saaks kommunikatsiooni efektiivsemaks muuta? Kui kiiresti liigub oluline info? Reaalselt toimivate infokanalite väljaselgitamine ja rakendamine aitab kommunikatsiooni paremini suunata ja on kuluefektiivsem.

  • Missugune on tagasiside kommunikatsioonitegevustele? Kuidas hinnatakse veebilehte, trükiseid või loodud artikleid? See teadmine annab kindla suuna sisemist ja välist teabevahetust puudutavatele otsustele.

  • Missugusena näevad organisatsiooni kliendid, töötajad või koostööpartnerid? Missugune on kõneisikute tuntus? Kuidas näevad organisatsiooni selle töötajad, on see oma ja sõbralik või hoopis võõras ja ähvardav? Teadmine, mis on aluseks näiteks erinevate kampaaniate läbiviimisele ja abimees reklaami tegemisel. Aitab efektiivsemaks muuta organisatsiooni väliskommunikatsiooni.

  • Missugused on töötajate jaoks tegelikult olulised infokanalid, kas näiteks meililist või hoopis paremini informeeritud kolleeg kohvinurgas? Kui motiveeritud ja pühendunud on töötajad? Sisekommunikatsiooniaudit keskendub just nendele teemadele, süvenedes põhjalikult organisatsiooni hingeellu seda objektiivselt tagasi peegeldades.

 

Rahulolu-uuringud vastavad töötajate rahulolu puudutavatele küsimustele:

  • Kuidas hindavad töötajad organisatsiooni ja töökeskkonda? Kui pühendunud on nad oma tööle?  Annab selge ülevaate töötajate ja juhtide koostööst ning suunised, kuidas tõsta töötajate kaasatust ja motiveeritust.  

  • Kuidas toimib organisatsiooni infovahetus ja kuidas saaks kommunikatsiooni efektiivsemaks muuta? Kui kiiresti liigub oluline info? Reaalselt toimivate infokanalite väljaselgitamine ja rakendamine aitab kommunikatsiooni paremini suunata ja on kuluefektiivsem.

  • Missugune on tagasiside kommunikatsioonitegevustele? Teadmine, mis aitab suunata sisekommunikatsiooni puudutavaid otsuseid.

 

Uuringu küsimustiku loome koostöös Teiega vastavalt organisatsiooni eesmärkidele ja vajadustele.

 

Uuringute läbiviimise tööprotsess

Uuringud toovad selguse ja aitavad suunata ressursse

Uuringutulemused on konfidentsiaalsed. Kui soovite rohkem teada saada uuringute koostamise ja võimalike tulemuste kohta, siis kohtume ja tutvustame seniseid töid, mida meie head kliendid on lubanud esitleda ka tulevastele koostööpartneritele.

Milline on Teie eesmärk? Millistele küsimustele uuringu abil põhjaliku vastuse leiame?

 

Kadri Talva-Ots

kadri@vaikus.ee

+372 514 7917

Kommunikatsiooni- ja rahulolu-uuring

 

1.       Taustainfo kogumine

2.       Probleemide kaardistamine

3.       Uuringu eesmärkide seadmine

4.       Uuringuplaani loomine

5.       Eelarve kinnitamine

6.       Ankeedi koostamine

7.       Kvantitatiivse uuringu teostamine*

*Kommunikatsiooniauditiga lisanduvad

1.       Süvaintervjuude ettevalmistamine

2.       Süvaintervjuude läbiviimine

8.       Kvantitatiivse uuringu tulemuste analüüsimine*

*Kommunikatsiooniauditiga lisanduvad

1.       Süvaintervjuude analüüs

2.       Meediakajastuste analüüs

3.       Infomaterjalide ja -kanalite analüüs

9.       Raporti koostamine

10.     Tulemuste esitlemine

Milistest kanalitest saadakse peamiselt tööalast infot?

Milline on organisatsiooni maine?

Kui kiirelt info liigub?

Kas omakanalite sisu vastab ootustele?

Milliste eesmärkide nimel organisatsioon reaalselt töötab?

bottom of page